BAMBONA AS E-POE MÜÜGITINGIMUSED

Kehtivad alates 03.06.2019

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Bambona AS-i e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poest ostmisel internetiaadressilt www.bambona.ee. Toodete Müüja on Bambona AS (edaspidi: Müüja), aadress Peterburi tee 88A, Tallinn, registrikood 10399486, tel 6055666, e-posti aadress myyk@bambona.com. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: Ostja) vahel. Müüjat ja Ostjat nimetatakse edaspidi koos ka kui Pooled või eraldi kui Pool.

1.2. E-poest toodete ostmisel lähtuvad Pooled Tingimustest ja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest;

1.3. Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused e-poest toodete ostmisel, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted. Ostu sooritamisel nõustub Ostja Tingimustes sätestatuga.

1.4. Müüjal on õigus Tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada, teatades sellest Ostjale mõistlikult ette. Kuni uute Tingimuste kehtima hakkamiseni kehtivad olemasolevad Tingimused. Müüja ja Ostja vahel sõlmitavale tehingule kohaldatakse ostu sooritamise ajal kehtinud Tingimusi.

1.5. Kehtivad Tingimused on kättesaadaval aadressil www.bambona.ee/kuidas-tellida/myygitingimused.

1.6. Tingimused on koostatud eesti, vene ja inglise keeles. Juhul, kui erinevates keeltes koostatud Tingimustes esinevad vastuolud, kohaldub Tingimuste eestikeelne versioon.

1.7. E-poe klienditeeninduse kontaktandmed on:

E-mail: myyk@bambona.com

Tel + 372 60 55 994/666.

2. LEPINGU OBJEKT JA KAUBA HIND

2.1. Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed.

2.2. Toodete hinnad on märgitud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.3. Toodetele kehtivad e-poes ostu sooritamise hetkel märgitud hinnad, mis on iga toote puhul lõplik hind.

2.4. Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta.

2.5. Ostja mõistab, et kaalutoodete müümisel (pakendamata tooted) võib toodete lõplik hind tulenevalt Ostja soovitud koguse mõningasest kõikumisest toodete komplekteerimisel muutuda.

2.6. Kui Ostja poolt tellitud toodet ei ole Ostja poolt soovitud koguses saadaval, on Müüjal õigus toode asendada samaväärse toote vastu (edaspidi: asendustoode), teavitades sellest Ostjat Tingimuste p-s 3.3 märgitud arvel. Asendustoote all peetakse silmas toodet, mis olemuselt ühtib Ostja poolt tellitud tootega, kuid erineda võib (aga ei pruugi) nt toote päritolumaa, klass vms. Asendustooteks ei loeta madalama klassi toodet. Juhul, kui asendustoote hind ületab esialgse toote hinda, teavitatakse sellest Ostjat ning antakse võimalus soovi korral asendustootest loobuda. Müüja ei vastuta Ostja ees mistahes kahju eest, mis on tingitud sellest, et e-poes märgitud kaupa ei pruugi igal ajal saadaval olla.

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Tellimusi saab e-poes esitada keskkonda sisse logides või registreerimata Ostjana. Tellimuste ajalugu näeb keskkonda sisse loginud Ostja.

3.2. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Kassa“. Seejärel tuleb Ostjal määrata kohaletoimetamise ning tasumise viis ning vajutada nupule „esita tellimus“, misjärel loetakse müügileping Ostja ja Müüja vahel (edaspidi: Leping) sõlmituks. Tellimuse kinnituse saadab Müüja Ostjale automaatse e-kirjaga.

3.3. Müüja alustab tellimuse täitmist Ostja poolt tellimuses määratud viisil, kui Ostja on tellimuse e-poes esitanud. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse Ostjale e-posti teel arve. Ostja kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad Ostja tegelikule soovile. Kui arves esineb vigu (mittesoovitud tooted, kogused vms), tuleb viivitamatult ühendust võtta klienditeenindusega Tingimuste p-s 1.7 märgitud e-maili või telefoni teel.

3.4. Ostja tasub kogu tellimuse eest Müüja poolt pakutud makseviise kasutades.

4. KAUBA ÜLEANDMINE – VASTUVÕTMINE – TRANSPORT

4.1. Tellitud toodetele saab Ostja ise järgi tulla Müüja poolt näidatud ajal või saadetakse tooted Ostja poolt näidatud aadressile kulleriga (kullerteenus Tallinnas ning Tartus ja lähiümbruses). E-poe toodete väljastamine toimub Tallinna või Tartu laost, mille aadressid on kättesaadavad Müüja kodulehel www.bambona.ee.

4.2. Tallinna laos toimub toodete väljastamine tööpäeviti 08.00-18.00 ning Tartu laos 08.00- 17.00, nädalavahetuseti väljastatakse Tallinna ja Tartu laost kaupa Müüja ja Ostja eelneva kokkuleppe alusel. Ise järgi tulemise korral ei lisandu toodete hinnale transporditasu.

4.3. Tooted saab Ostja kätte tellimuse numbri esitamisel ning eeldusel, et toodete eest on täies ulatuses tasutud, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

4.4. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja on selle alusel tooted kätte saadud.

4.5. Müüja hoiustab tellitud tooteid, mille kättesaamise viisiks on valitud ise järeletulemine, kuni kaks tellimusele järgnevat päeva. Kui Ostja ei tule kaubale eelmärgitud aja jooksul järele, loetakse Leping lõppenuks ning e-poest toodete tellimiseks on vajalik esitada uus tellimus. Lepingu lõppedes arvatakse tellimuse maksumusest maha toodete komplekteerimise, hoiustamise jms seotud kulud. Juhul, kui hoiustamisel on tellitud tooted riknenud, arvatakse Lepingu lõppemisel riknenud toodete väärtus (aluseks e-poes märgitud toote hind) samuti tellimuse maksumusest maha. Allesjäänud lõppenud Lepingu alusel tehtud tellimuse maksumuse tagastab Müüja Ostjale vastavalt Tingimuste p-le 5.9.

4.6. Toodete kättesaamiseks kulleriga tuleb tellimuse vormistamisel määrata kohaletoimetamise aadress. Toodete üleandmise täpne aeg lepitakse kulleri ja Ostja vahel eelnevalt kokku telefoni teel.

4.7. Kulleriga toodete kättesaamisel Tallinnas või Tartus lisandub kohaletoimetamise tasu summas 7,20 eurot (sisaldab käibemaksu). Väljaspool Tallinnat või Tartut lisandub transporditasu vastavalt kokkuleppele. Juhul, kui tellimuse maksumus kokku on vähemalt 42 eurot (sisaldab käibemaksu), ei lisandu Tallinnas või Tartus tellimuse maksumusele kohaletoimetamise tasu.

4.8. Ostja peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kullerilt toodete vastuvõtmise. Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või muutub muu Ostjast tingitud asjaolu tõttu toodete kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loetakse Leping lõppenuks. Lepingu lõppedes arvatakse tellimuse maksumusest maha toodete komplekteerimise jms seotud kulud ning kohaletoimetamise tasu. Juhul, kui tellitud tooted on vedamise käigus riknenud, arvatakse Lepingu lõppemisel riknenud toodete väärtus (aluseks e-poes märgitud tootehind) samuti tellimuse maksumusest maha. Allesjäänud lõppenud Lepingu alusel tehtud tellimuse maksumuse tagastab Müüja Ostjale vastavalt Tingimuste p-le 5.9.

4.9. Juhul, kui tooted jäävad õigeaegselt kätte toimetamata Müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse Ostjat sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uus kättetoimetamise aeg. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus tellimusest loobuda ning Müüja tagastab Ostjale tellimuse maksumuse vastavalt Tingimuste p-le 5.9. Arvestades, et Müüja annab Ostjale võimaluse leppida kokku uus kättetoimetamiseks sobiv aeg, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt tellimuse täitmata jäämisega seonduvat kahju.

4.10. Toodete kättesaamisel on Ostjal kohustus koheselt kontrollida toodete vastavust arvele. Kui toodete kättesaamisel ilmneb, et toodete hulgas on lepingutingimustele mittevastavaid tooteid (arvel kajastamata, defektseid, katkises pakendis, vms tooteid, sh sobimatuid asendustooteid), tuleb sellest koheselt – kusjuures kiiresti rikneva kauba puhul maksimaalselt kolme tunni jooksul alates kättesaamisest – teavitada Müüja klienditeenindust Tingimuste p-s 1.7 märgitud kontaktandmetel või kulleri vahendusel kättetoimetamisel vahetult kullerit. Teavitamisega ebamõistliku viivitamise korral, sj arvestades ebamõistlikkuse hindamisel seda, kas tooted on kiiresti riknevad, kaotab Ostja õiguse tugineda toodete mittevastavusele.

4.11. Lepingutingimustele mittevastavad tooted tagastatakse Müüjale või Müüja kullerile ning tehakse vastavad märked arvele, mis jääb Müüjale. Tagastatud lepingutingimustele mittevastavate toodete maksumuse (aluseks arvel märgitud toote hind) tagastab Müüja Ostjale vastavalt Tingimuste p-le 5.9.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1. Võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) 4. jagu (§-id 52-62) ei kohaldu lepingutele, mis ei ole sõlmitud tarbijaga.

5.2. Vastavalt VÕS § 53 lg 2 p-le 9 ei kohaldu VÕSi 4. jagu (§-id 52-62) lepingutele, mis sõlmitakse toiduainete, jookide või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud asja kohta, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu-või töökohas. Seega Lepingutele, milles tarbija on valinud kohaletoimetamiseks kulleri, VÕSi 4. jagu ei kohaldu.

5.3. Tulenevalt VÕS § 53 lg 4 p-dele 4 ja 41 ei kohaldu VÕS § 56 lg-s 1 sätestatud 14-päevane lepingust taganemise õigus muuhulgas:

5.3.1. sellisele tootele, mis rikneb või vananeb kiiresti (Müüja sortimendis sisalduvad jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknev kaup nt puu- ja juurviljad, marjad jms);

5.3.2. sellise suletud pakendis toote üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

5.4. Tarbijast Ostjal on õigus VÕS § 56 lg 1 kohaselt sidevahendi abil sõlmitud Lepingust 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest põhjust avaldamata taganeda, kui ei esine seaduses sätestatud erandeid – nt on taganemisõigus olemas kui tarbijast Ostja on tellinud kaupa, mis ei rikne kiiresti ning kui ta on sellisele kaubale ise järele tulnud (erandite osas vt Tingimuste p 5.2 ja 5.3). Taganemiseks esitab tarbijast Ostja ühepoolse allkirjastatud taganemisavalduse (viidatud vorm ei ole kohustuslik). Taganemisavaldust on tarbijast Ostjal võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile myyk@bambona.com või esitada see Tallinna või Tartu laos. Kui Müüja on nõuetekohase taganemisavalduse kätte saanud, teavitab Müüja sellest tarbijast Ostjat ja viimane loetakse lepingust taganenuks. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Ostja saadab taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

5.5. VÕS § 56 lg 1 alusel Lepingust taganemise korral peab tarbijast Ostja viivitamatult Müüjale üle andma Lepingu alusel tellitud tooted (osalise taganemise korral taganemist puudutavad tooted). Toote tagastamisega seotud kulud kannab tarbijast Ostja.

5.6. Tingimuste p-s 5.5 nimetatud tagastatavad tooted ei tohi olla rikutud, kahjustatud või kasutatud ning peavad olema oma originaalses tootepakendis. Veendumaks asja olemuses ja omadustes, peab tarbijast Ostja käsitsema toodet üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tootepakend tuleb avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Vastasel korral on Müüjal õigus nõuda tarbijast Ostjalt kahjuhüvitist toote väärtuse vähenemise eest.

5.7. Müüja tagastab tarbijast Ostjale Tingimuste p-s 5.5 nimetatud tagastatud toodete maksumuse (aluseks e-poes märgitud toote hind) vastavalt Tingimuste p-le 5.9.

5.8. Lepingutingimustele mittevastava toote korral on Ostjal õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sh lepingust taganeda, alandada hinda vms.

5.9. Tagasimaksed, mida Müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 14 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse Ostja samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on tagastatavad tooted tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6. TOODETE KVALITEET

6.1. Müüja tagab, et tooted vastavad kehtivatele kvaliteedinõuetele.

6.2. Pretensioonid toodete kvaliteedi kohta peab Ostja Müüjale esitama viivitamatult (kusjuures kiiresti rikneva kauba korral mitte hiljem kui 3 tunni jooksul peale toodete kättesaamist) tingimusel, et kvaliteedi mittevastavus ei ole põhjustatud Ostja poolt.

6.3. Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja Lepingu sõlmimisel toote lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

6.4. Müüja ei vastuta toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Ostja tegevustest ja/või tegevusetusest, sealhulgas toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel (nt toote soovituslike hoiustamistingimuste eiramine).

6.5. Kaebused toote lepingutingimustele mittevastavuste osas palume saata Müüja e-posti myyk@bambona.com.

6.6. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Müüjapoolse kaebuse lahendusega, on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaitseameti ja tarbijakaebuste komisjoni poole pöördumine on tasuta. Tarbijakaebuste komisjon lahendab tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba väärtus on 20 või enam eurot.

7. VASTUTUS

7.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees Tingimuste või Lepingu rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Ostja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

7.3. Ostja vastutab e-poodi sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimise andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja oma salasõna koheselt ära muutma. Ostja mõistab, et Müüja ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Ostjale kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimise andmete kasutamisest.

7.4. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toodete kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha (Force majeure).

7.5. Force majeure peavad Pooled silmas järgnevat: sõjalised operatsioonid, blokaad, valitsuse poolt kehtestatud piirangud, mis takistavad või teevad võimatuks Lepingust või Tingimustest tulenevate kohustuste täitmise. Kui Lepingu- või Tingimustejärgsete kohustuste osaline või täielik täitmata jätmine või hilinemine põhineb force majeure’il, loetakse kohustuste täitmise tähtaeg pikenevaks, kuid mitte rohkemaks kui takistuse kehtivuse ajaks. Kui vastav mõju kestab rohkem kui 3 kuud, on osapooltel õigus Leping lõpetada.

8. OSTJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. E-poest toodete tellimisel annab Ostja nõusoleku oma mittedelikaatsete isikuandmete töötlemiseks teenuse osutamiseks vajalikul määral ning Tingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses, eelkõige tellimuse täitmiseks. Müüja hoiab Ostja isikuandmeid konfidentsiaalsena ning ei edasta neid kolmandatele isikutele.

8.2. Töödeldavad isikuandmed on järgmised Ostja esitatud andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ning arveldusarve number.

8.3. Isikuandmete vastutav töötleja on Bambona AS, aadress Peterburi tee 88A, Tallinn, registrikood 10399486, tel 6055666, e-posti aadress tallinn@bambona.com.

8.4. Isikuandmete vastutav töötleja töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja teiste kohalduvate seadustega e-poe vahendusel Ostja esitatud tellimuste täitmiseks.

8.5. Ostjal on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud avaldused tuleb esitada aadressile tallinn@bambona.com.